Lut Kavmi'nin Helakı: Helak Değil, Doğal Afet
Lut Kavmi & Eşcinsellik

Lut Kavmi’nin Helakı: Helak Değil, Doğal Afet

Lut Kavmi,  İslam inancına göre MÖ 1900 yıllarına kadar varlığını sürdürmüş bir topluluk.

Kavmin yaşadığı yer ise bugün Kızıldeniz’in kuzeyinde Ürdün-İsrail sınırında Lût Gölü yakınlarında olduğu arkeolojik incelemelerle belirlenmiştir. Bu şehrin, Eski Ahit’te adı geçen “Sodom” olduğu kesinlik kazanmıştır.

Lut Gölü’nün deniz seviyesinden 794 metre aşağıda olması bu bölgede bir çöküş olduğu, bunun Kur’ân’da anlatılan olaylarla benzerlik göstermesi ve Tevrat’ta “Sodom” şehrinin de böyle bir akıbete uğramış olması; Lût Kavmi’nin burada yaşamış olabileceğine kanıt olarak gösterilmektedir.

Tevrat’a göre Sodom halkı Rabb’e karşı günahkârdır; orada her türlü ahlâksızlık, özellikle de cinsî sapıklık yaygındır (Tekvîn, 13/13; 18/20; 19/4-5; Hezekiel, 16/49-50). Bunları cezalandırmakla görevli melekler insan sûretine girip misafir olarak İbrâhim’e gelirler. Tanrı, Sodom ve Gomore’nin günahının çok ağır olduğunu ve helâk edileceklerini bildirir. İbrâhim ise oradaki iyi insanların hatırına bu kararın gerçekleşmemesi için yalvarınca kendisine eğer on iyi kişi varsa oranın helâk edilmeyeceği vaad edilir, ancak on kişi bile bulunamaz. Akşam vakti Sodom’a varan iki melek şehrin kapısında oturan Lût’un daveti üzerine ona misafir olurlar. Halk evin çevresini sararak Lût’tan misafirlerini kendilerine teslim etmesini ister. Lût ise her istenileni yapabileceğini, hatta kızlarını kendilerine teslim etmek suretiyle feda edebileceğini, ancak misafirlerini vermeyeceğini söyler. Halk Lût’u tehdit ederek kapıyı kırmaya kalkışınca melekler müdahale ederek Lût’u içeriye alır ve dışarıdakileri evin kapısını bulamayacak şekilde kör ederler.

Melekler Lût’a şehri harap edeceklerini, aile fertlerini alıp burayı terketmesini bildirirler. Lût ağır davranınca melekler karısını ve iki kızını şehrin dışına bırakırlar; onlara arkalarına bakmadan dağa kaçmalarını tembih ederler. Lût kısa sürede dağa varmanın zor olduğunu, ancak yakındaki küçük şehre ulaşabileceklerini söyler. Güneş doğarken Tsoar’a varırlar. Arkalarından Sodom ve Gomore’ye göklerden kükürt ve ateş yağdırılır. Şehirler, bütün havza ve oralarda yaşayanların hepsi bitkilere varıncaya kadar helâk edilir. Lût’un karısı da meleklerin uyarısına rağmen kaçarken geriye baktığından bir tuz direği oluverir (Tekvîn, 18/1; 19/26; Petrus’un İkinci Mektubu, 2/6-7). Tsoar’da kendini güvende hissetmeyen Lût iki kızıyla birlikte Ölüdeniz’in doğusundaki dağlara çekilir ve bir mağaraya sığınır. Tevrat’ta Lût ve kızları ile ilgili bazı ağır iddialar dışında (Tekvîn, 19/30-38) başka fazla bilgi yoktur.

İşte o iddialar..

İncil: Yaratılış 19 – Sodom ve Gomora’nın Yıkılışı

Lut ile Kızları

30. Lut Soar’da kalmaktan korkuyordu. Bu yüzden iki kızıyla kentten ayrılarak dağa yerleşti, onlarla birlikte bir mağarada yaşamaya başladı.

31. Büyük kızı küçüğüne, “Babamız yaşlı” dedi, “Dünya geleneklerine uygun biçimde burada bizimle yatabilecek bir erkek yok.

32. Gel, babamıza şarap içirelim, soyumuzu yaşatmak için onunla yatalım.”

33. O gece babalarına şarap içirdiler. Büyük kız gidip babasıyla yattı. Ancak Lut yatıp kalktığının farkında değildi.

34. Ertesi gün büyük kız küçüğüne, “Dün gece babamla yattım” dedi, “Bu gece de ona şarap içirelim. Soyumuzu yaşatmak için sen de onunla yat.”

35. O gece de babalarına şarap içirdiler ve küçük kız babasıyla yattı. Ama Lut yatıp kalktığının farkında değildi.

36. Böylece Lut’un iki kızı da öz babalarından hamile kaldılar.

37. Büyük kız bir erkek çocuk doğurdu, ona Moav adını verdi. Moav bugünkü Moavlılar’ın atasıdır.

38. Küçük kızın da bir oğlu oldu, adını Ben-Ammi koydu. O da bugünkü Ammonlular’ın atasıdır.

Bu iddialar Kuran’da yer almıyor.

Kuran’da ise iddialar şu şekilde…

Kur’ân-ı Kerîm’de yirmi yedi yerde ismen zikredilen Lût’un İbrâhim’in tebliğini kabul ettiği (el-Ankebût 29/26), onunla birlikte bereketli ülkeye ulaştırıldığı (el-Enbiyâ 21/71), peygamberlerden olduğu (es-Sâffât 37/133), diğer peygamberler gibi âlemlere üstün kılındığı (el-En‘âm 6/86), ona hüküm ve ilim verildiği, sâlihlerden olduğu ve ilâhî rahmete kabul edildiği (el-Enbiyâ 21/74-75) bildirilmektedir. Tevrat’ta iddia edildiği gibi Lût, amcası İbrâhim’in çobanlarıyla kendi çobanları arasında çıkan bir anlaşmazlık üzerine ve mümbit toprakları tercih ettiği için değil peygamber olarak görevlendirilip gönderildiği için (es-Sâffât 37/133) Sodom’a gitmiştir. Kavmine Allah’a karşı gelmekten sakınmalarını, kendisine itaat etmelerini, kadınlar yerine erkeklerle beraber olmalarının büyük ahlâksızlık ve günah olduğunu bildirmiş, bundan vazgeçmelerini istemiştir. Kavmi ise işlerine karışmaya devam ettiği takdirde sürgün edileceğini söylediği gibi, “Eğer doğru söylüyorsan bizi tehdit ettiğin azabı getir” diye kendisine meydan okumuştur. Bunun üzerine Lût onların yaptıklarının vebalinden kendini kurtarması için Allah’a dua etmiştir (el-A‘râf 7/80-81; eş-Şuarâ 26/160-166; en-Neml 27/54-55; el-Ankebût 29/28-30). Lût’un duasını kabul eden Allah ahlâksız kavmi helâk etmek üzere Cebrâil, Mîkâil ve İsrâfil oldukları nakledilen üç meleği görevlendirir (Fîrûzâbâdî, VI, 56). Melekler genç ve yakışıklı birer erkek sûretinde önce Hz. İbrâhim’e gelip İshak’ın doğumunu müjdelerler, ayrıca Lût kavmini helâk etmek üzere geldiklerini haber verirler (Hûd 11/69-70; el-Hicr 15/57-58; el-Ankebût 29/31). İbrâhim, Lût’un onlarla beraber yaşadığını hatırlatarak helâkin biraz tehiri ve inananların kurtulması konusundaki temennilerini Allah’ın elçilerine tekrarlar (Hûd 11/74). Hz. İbrâhim’in meleklerle konuşmasının ayrıntıları Kur’an dışı İslâmî kaynaklarda yer almaktadır; benzer bir konuşma Tevrat’a göre Tanrı ile İbrâhim arasında geçmiştir. Hz. İbrâhim meleklere, içinde 400 mümin bulunan bir yeri helâk edip etmeyeceklerini sorar ve oranın helâk edilmeyeceği sözünü alır. Ardından rakamı kademeli bir şekilde ona kadar indirir, fakat orada on mümin bile yoktur (Taberî, Târîḫ, I, 153; Fahreddin er-Râzî, XVIII, 29-30; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, I, 119). Bunun üzerine melekler azap emrinin geldiğini, fakat Lût’un ve ailesinin kurtulacağını bildirirler (Hûd 11/76; el-Ankebût 29/31-32).

Melekler Lût’un yaşadığı yere gelince Lût daha önce hiç görmediği bu yabancıları evinde misafir eder. Bir taraftan da kavminin yapacağı kötülüğü düşünerek içi daralır (Hûd 11/77). Misafirlerden haberdar olan halk toplanıp evi kuşatır ve misafirlerin kendilerine teslim edilmesini ister. Lût kendisini misafirlerin yanında rezil etmemelerini, isterlerse kızlarıyla alabileceklerini, ancak misafirlerden vazgeçmelerini söyler. Fakat onlar Lût’a, başkalarının işine karışmaktan ve yabancıları evine almaktan kendisini menettiklerini hatırlatarak isteklerinde ısrar ederler. Lût, “Keşke size karşı koyacak gücüm olsaydı” diyerek sıkıntısını dile getirir (Hûd 11/77-80; el-Hicr 15/67-71). Bunun üzerine melekler Allah’ın elçileri olduklarını, kavminin kendisine ve ailesine zarar veremeyeceğini, geceleyin şehri terketmesini, sabaha yakın azabın geleceğini, karısı dahil kavminin helâk edileceğini bildirirler (Hûd 11/81). Öte yandan dışarıda evi kuşatan ve içeri girmeye uğraşan halkın gözlerini kör ederek (el-Kamer 54/37) onları evin çevresinden uzaklaştırırlar. Lût ve ailesi şehirden çıkar, sabaha karşı da şehrin altı üstüne getirilir, üzerlerine balçıktan pişirilmiş, kat kat taşlar yağdırılır ve Lût’un kavmi karısıyla birlikte helâk edilir (el-A‘râf 7/83-84; Hûd 11/81-83; el-Hicr 15/65, 73-74; el-Kamer 54/37-39; et-Tahrîm 66/10). Kaynaklarda, Lût’un yaşadığı yer ve çevresinin altının üstüne getirilmesi sebebiyle “mü’tefikât” diye adlandırıldığı belirtilmektedir (Taberî, Câmiʿu’l-beyân, XII, 97-98).

Lût’un ısrarla misafirleri isteyen kavmine kızlarını almalarını istemesi, onların eşcinsel ilişkiyi bırakarak kavminin kızlarıyla evlenmeleri veya kendisinin evli olmayan kızlarını nikâhlamaları şeklinde yorumlansa da kızlarının rızasını sormaması ayrı bir tartışma konusudur. Çünkü kavminin yaptığını kötülük ve pislik olarak niteleyen Lût ailesi ahlâksız kavmi tarafından alay maksadıyla “temiz kalmak isteyen insanlar” olarak takdim edilmekte (en-Neml 27/56), diğer taraftan gayri meşrû ilişkileri bırakıp kızlarını almalarını isteyen Lût bunun kendileri için daha temiz olduğunu belirtmektedir (Hûd 11/78).

Hadislerde Lût’un Hûd sûresinde yer alan temennisiyle Lût kavminin yaptığı kötülüğü işleyenlere Allah’ın lânet edeceği ve onların öldürülmesi gerektiği bildirilmektedir.  (Müsned, I, 217, 300, 309; Buhârî, “Enbiyâʾ”, 11, 15, 19; Müslim, “Feżâʾil”, 152, 153). Lut ve kavmiyle ilgili olarak Kur’an ve hadis dışındaki İslâmî kaynaklarda yer alan çeşitli rivayetler (Sa‘lebî, s. 80) çoğunlukla yahudi kaynaklarındaki bilgilere dayanır.

Sümerolog, bilim insanı ve tarihçi Muazzez İlmiye Çığ, Kur’an İncil ve Tevrat’ın Sümer’deki Kökeni adlı kitabında Lut kavminden bahsederken…

“Kur’an’da “Araf Süresi 80-81. ayetlerde daha önce hiçbir yerde eşcinsellik yapılmadığı bildiriliyor. Halbuki onlardan çok önce Sümer mabetlerinde eşcinsellik doğal. Orada kadınlar erkek, erkeler kadın kıyafetlerinde dolaşıyorlar. Bunu da bir Tanrı görevi olarak yapıyorlar.” diyor.

Tekvin Bab 1 8’c göre İbrahim’e Rab, halkı eşcinsellik eden Sodom ve Gomorra şehirlerini yok edeceğini söylüyor. Onun üzerine melekler “evindekileri ve aileni al, hemen bu gece şehirden çık, fakat çıkarken kimse arkasına bakmasın” diyorlar. Kaçarken Lut ‘un karısı unutarak arkasına bakıyor ve bir tuz direği oluveriyor.

Onlar ayrılır ayrılmaz Sodom, Gomorra üzerine ateş ve kükürt yağıyor ve böylece bu şehirler yerle bir oluyor,

Lut Gölü civarı tuzlu toprak. Havaların etkisi ile oralarda tuz sütunları oluşmuş. Bu yüzden onlardan birini Lut’un karısı yapmışlar.” diyor.

Dikkat çeken bir diğer kısım da, Kuran’da “Melekler genç ve yakışıklı birer erkek sûretinde önce Hz. İbrâhim’e gelip İshak’ın doğumunu müjdelerler, ayrıca Lût kavmini helâk etmek üzere geldiklerini haber verirler, (Hûd 11/69-70; el-Hicr 15/57-58; el-Ankebût 29/31)” deniyor. Buradan kavmin “meleklere dokunmaya çalışmamış olsalar dahi”  helak edileceği anlaşılıyor. Bu da Lut’un misafirlerine yani meleklere tecavüz edilmek istenmesinden dolayı helak edildiği gibi bazı iddiaların da doğru olmadığını gösteriyor.

Sonuç olarak…


 

Çağlar boyunca dünyada seller, depremler, volkanik patlamalar gibi bir çok doğal afet ve salgın hastalıklar yaşanmış ve yaşanıyor.

Kuran’da geçen Lut kavminin helakı veya Tevrat’ta  Sodom ve Gomoro olarak geçen olayın da bu tür bir doğal afetten başka bir şey olamayacağı apaçık ortada.

Zaman zaman insanları korkutmak, kontrol altına almak için bu ve benzer afetler sanki bir tanrı’nın gazabıymış gibi insanlara anlatılmış.

Siz de müslüman ülkelerin içinde bulunduğu olumsuz durumu ve yaşadıkları olumsuz gelişmeleri peygamber olmayan bir kişinin arkasında gittikleri ve tanrı tarafından gönderilmemiş bir kitaba inandıkları için  tanrı’nın müslümanları cezalandırdığını ve acı çektirdiğin iddia edebilir ve bir çok insanı da buna inandırabilirsiniz.

99 düzce depreminde arama kurtarmadaydım, orada da askeri bir birlikte Kuran’ın yere atılıp üzerine ayakkabılarla basıldığı ve bundan dolayı deprem olduğu şeklinde iddialar olmuştu.

Covid-19 Çin’de değil de ilk Kanada’da örneğin Avrupa’ya yayılmış olsaydı eminim bir çok müslüman eşcinsel evliliklere ilk Kanada’da yasallaşmasından dolayı Kanada’ya ve Avrupa’ya tanrı’nın vermiş olduğu bir gazap olduğunu iddia edecekti. Bilindiği gibi Çin’de ne evlilik eşitliğ yasal ne de eşcinsellere verilmiş bir hak var.

İnsanların Nuh Tufanı, Lut Kavmi… gibi masallara inanmadan önce bazı soruları da kendilerine sorması gerekir..

Lut kavmi ile ilgili aklıma gelen o sorulardan bir kaçı…

1. İslama göre dünya bir sınav yeri, eğer öyleyse tanrı’nın Lut kavm’ini helak etmesi sınava açık şekilde bir müdahale değil midir?

2. Melekler neden “yakışıklı erkek suretinde” gönderiliyor?

3. Hz. İbrahim’e Lût kavmini helâk etmek üzere geldiklerini haber veren o melekler hangi mantıkla “yakışıklı erkek süretinde” gönderiliyor?

Çirkin erkek suretinde veya kadın olarak  gönderilmiş olsalar bile değişen bir şey olmayacak sonuçta. Melekler Lut’a gitmeden önce Hz İbrahim’e Lut kavmini helak etmek için geldiklerini söylüyorlar.

4. Lut  kızlarına sormadan kızlarını o kavime nasıl peşkeş çekebiliyor, kızlarının herhangi bir söz hakkı yok mu?

5. Çeşitli kaynaklara göre Sodom ve Gomore’de  yüz binlerce insan yaşıyordu. Taberi’deki ifadeyle: “Lut kavmi, üç şehirde yaşardı ki, bunlardan biri Sedum olup; Medine ile Şam arasındadır. Bu şehirlerde, dörtyüz bin nüfus barınırdı. İbrahim uzaktan bakarak; ‘Sedum bir günlük yoldadır’ derdi.” Peki bu şehirlerdeki çocuk, genç yaşlı, engelli yüzbinlerce insanın tamamı mı eşcinsel ya da eşcinselleri destekledikleri için mi helak edildi? Aralarında hiç farklı düşünen kimse yok muydu?, Lut tek tek bu kavimdeki herkesle iletişime geçip düşüncelerini mi öğrendi?

İlk yazım Muhafazakar Eşcinsellerin Yanılgısı‘nı da bu bağlantıdan okuyabilirsiniz..

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere.

Muhammed

 

İlgili bazı kaynaklar:
https://incil.info/kitap/Yaratilis/19
https://islamansiklopedisi.org.tr/lut#1
http://www.yaklasansaat.com/eski_kavimler/lut/lut4.asp
Taberi, Muhammed bin Cerîr Taberî, 9. yüzyılda yaşamış din ve tarih bilgini. İran'da tarihî bir bölge olan Taberistan'da doğduğu için 'Taberî' olarak ünlenmiştir. En önemli eserlerinden ikisi, İslâm dünyasında çok rağbet görmüş bir tefsir kitabı olan 'Tefsir'ul Taberî' ve Taberî Tarihi'dir.

Not: İlgili düşünceler ve yazı kişisel olup lgbti.org’u bağlamamaktadır.

Hakkında Muhammed

Ayrıca Kontrol Et

Transgender

Transgender Nedir?

Trans bireylik birçok kişi tarafından yalnızca kadından erkeğe, erkekten kadına geçiş yapan/yapacak kişi olarak sanılmakta. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.