SPoD, Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Derneği
Aşk Örgütlenmektir
Aşk Örgütlenmektir

SPoD

Sosyal Politikalar, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği, kısa adıyla SPoD, İstanbul’da faaliyet yürüten sosyal politika temelli bir LGBTİ hakları derneğidir.

Aşağıdaki bilgiler 2012’de SPoD derneğine ait web sitesinden alınmıştır, güncel bilgiler için lütfen dernek sitesini ziyaret edin..

I. Biz Kimiz?

SPoD 2011 baharında bir grup aktivist, akademisyen ve öğrencinin bir araya gelerek 21 eylül 201’de resmi olarak kurulmuş bir sosyal politika temelli LGBT hakları derneğidir. Derneğimiz sadece kimlik eksenli değil aynı zamanda sosyal politikalar ekseninden de hak ve özgürlükleri geliştirmeyi kendine ilke edinmiş genç bir dernektir.

II. Amacımız Ne?

SPoD, toplumun her alanında yaşanan ve özelde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli şiddet, baskı, sosyal dışlanma ve ayrımcılık durumları ile ilgili veri oluşturmayı ve bütün ayrımcılık biçimlerinin ortadan kalkmasına yönelik çalışmayı amaçlar. SpoD bu doğrultuda öncelikli olarak ekonomik, sosyal haklar ve sosyal politika alanlarına yoğunlaşır.

III. Derneğimizin İlkeleri Nedir?

1. SPoD, adalet ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda heteroseksizme, patriyarkaya, militarizme, inanç, dil, etnik köken, yaş, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, bedensel özellikler, yaşam tarzı ya da herhangi bir sosyal statü temelli ayrımcılık ve sosyal dışlanmaya, yoksulluğa ve emek sömürüsüne karşı hak temelli sosyal politika anlayışını geliştirir ve uygular.

2. SPoD toplumsal cinsiyet bağlamında yasal metinlerde tanımlanmamış kimlikleri ya da bu alanda kendisini herhangi bir kimlik altında tanımlamadan baskı şiddet ve ayrımcılığa maruz kalan bireylerin haklarını da aynı şekilde savunur.

3. SPoD çalışmalarında uluslararası insan hakları metinlerini temel alır ve bu metinleri yeni gelişen hak kategorileri ve güncel yorumlarla beraber değerlendirir. İnsan haklarının bütüncüllüğünü savunur ve haklar arasında hiyerarşiye karşıdır.

4. SpoD, her çalışma alanında oluşturduğu iç hukuk metinleri doğrultusunda hareket eder.

5. SPoD bütün çalışma alanlarında şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine bağlı kalarak çalışır.

6. SpoD bütün çalışma alanlarında ve özelde kar amaçlı kurumlarla olan ilişkilerinde her zaman emekten yanadır.

IV. Hangi alanlarda çalışıyoruz?

A. Ekonomik ve Sosyal Haklar

SPoD amaçları doğrultusunda ekonomik ve sosyal haklar alanında ve cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği dolayısıyla ayrımcılığa uğrayan bireylerin haklarını gözetir ve geliştirir. Bu bağlamda sağlıkta, eğitimde, barınmada, ulaşımda, çalışma hayatında, istihdamda ve kültürel alanda ulusal ve uluslararası sözleşmeler ve sosyal devlet ilkeleri üzerinden çalışmalar yürütür. İnsan ihtiyaçları üzerinden yoksulluğu ve buna bağlı dışlanmayı bir bütün olarak kavrar, bunu aşmak için projeler geliştirir. Devletlerin ve uluslararası kuruluşların insanlara karşı sorumluğunu hatırlatmak için lobi faaliyetlerini ve raporlama çalışmalarını yerel ve uluslararası düzeyde sürdürür.
1. Çalışma Hayatı,
2. Eğitim,
3. Sağlık/Sosyal Güvenlik,
4. Sosyal Hizmet,
5. Barınma ve Kentsel Yaşam,
6. Çocuk ve Engelli Hakları,
7. Yoksulluk Çalışmaları-Vatandaşlık Geliri
8. Ekoloji

B. Hukuk ve Adalete Erişim

LGBT bireylere yönelik hukuki çalışmalar öncelikli olarak üç alanda yoğunlaşacaktır:
a) Adalete erişim

LGBT bireylerin kimliklerinden dolayı uğradıkları hak ihlallerinde hukuk mekanizmalarını daha etkin kullanabilmeleri için şu çalışmalar yapılacaktır:
1. LGBT bireylerin hakları konusunda bilgilendirilmeleri
2. Bireylerin hukuki mücadele sürecinde uzman yardımına daha kolay ulaşmaları için avukat eğitimleri
3. Emsal davalara dair dokümanların bir veri tabanında toplanması yoluyla dava sürelerini kısaltma ve teknik destek sağlanması
b) Anayasal güvence talepleri

1. Yogyakarta İlkeleri başta olmak üzere uluslararası sözleşmeler ve mevzuata uygun anayasal değişiklikler yapılması konusunda faaliyetler/kampanyalar
2. Yeni anayasa yazım sürecine etkin ve güçlü katılımın sağlanması
3. LGBT birey ve gruplarının anayasa ve anayasa yazım süreçleri konusundaki kapasitelerinin geliştirilmesi
c) Yasalar/Mevzuat

1. Mevzuat yapım sürecine LGBT birey ve gruplarının etkin katılımının sağlanmasına katkıda bulunma
2. Ayrıntılı yasa ve yasal mevzuat taramaları yapılması
3. Uluslararası mevzuat ve başka ülkelerin mevzuatları ile karşılaştırmalı çalışmaların yapılması

C. Akademi

Akademik Çalışmalar, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği üzerinden ayrımcılığa uğrayan bireylerin haklarını savunmaya yardımcı olmak amacıyla veri üretmeye yönelik faaliyetlerde bulunur. Anket, sözlü tarih, saha araştırması gibi çeşitli araştırma yöntemlerini kullanarak üretmiş olduğu verileri ilgili makamlar, dernekler, kurumlar ve kamuoyu ile paylaşır.
Türkiye’deki akademik bilgi birikimine katkıda bulunmak amacıyla sempozyumlar, paneller ve atölyeler düzenler. Akademik tartışmaların yer aldığı süreli ve süresiz yayınlar çıkarmayı amaçlar.

D. Siyasi Temsil

Hak temelli sosyal politikaların yerleşmesi ve demokrasinin derinleşmesi için ulusal ve yerel yönetimlerin bu alanda daha fazla çaba sarf etmesi gerekir. Bu anlamda sosyal haklar için somut önlemlerin siyasi partiler ve belediyelerce alınması için SPoD politika ve proje geliştirir. Yaşlılıktan sağlığa, eğitimden kültürel hizmetlere kadar tüm sosyal politika alanlarında LGBT bireylerin evrensel, ulusal ve yerel tüm imkânlardan eşit şekilde faydalanmasına çalışılır. TBMM’nde ve Belediye meclislerinde LGBT temsili çalışmalarını yürütür.
Alanlar: Siyasi Temsil, Ulusal ve Yerel Yönetimler, Siyasi Partiler, Belediyeler,

E. Medya

Bilişim teknolojisinin yaygınlaştığı, sosyal ağların çoğaldığı bir çağda SPoD, çalışmalarını internet, tv, gazete ve dergiler üzerinden yürütür. Ana akım medya çalışanları ve alternatif medya ile ortak projeler geliştirir. Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği alanında yaşanan sorunları sosyal politika üzerinden gündemde tutulmaya çalışır. SPoD üyeleri için bilgi ve haber değeri taşıyan haberleri paylaşır.

Alanlar: Medyada ayrımcılık, haber tarama, haber yapma, belgesel, bülten, sosyal medya, kampanya.

F. Uluslarası İlişkiler

SPoD amaçları doğrultusunda evrensel LGBT haklarının bir parçası olarak uluslar arası ilişkilerde kendi gündemini ve uluslar arası LGBT gündemini takip eder. Evrensel anlamda LGBT bireylerin yaşamış olduğu ayrımcılığa dikkat çeker. Uluslar arası evrensel insan haklarının özgürlük ve eşitlik ilkesi çerçevesinde uygulanmasını ve geliştirilmesini hedefler. İLGA üyesi olan SPoD diğer uluslararası kuruluşlarla da etkin bir şekilde çalışmayı hedefler.
Alanlar: Diğer LGBT örgütleri, İLGA, Uluslararası Af Örgütü, İLO, Birleşmiş Milletler

V. Gönüllü nasıl olabilirim?

Derneğimizin aşağıdaki adresinde gönüllü formunu doldurmanız yeterli olacaktır. Gönüllü işlerinden sorumlu arkadaşımız size en kısa sürede dönecektir. Ayrıca belli aralıklarla yaptığımız gönüllü eğitimlerine de katılabilirsiniz.

VI. Üye nasıl olabilirim?

Derneğimize oldukça kolay üye olabilirsiniz. İnternet sayfamızda yer alan üye formunu doldurmanız ve bize yollamanız yeterlidir. Bununla ilgili ayrıntılı bilgiyi internet sayfamızda bulabilirsiniz.

Spod Derneği Web Sitesi: http://spod.org.tr

https://web.archive.org/web/20120426030427/http://www.spod.org.tr/turkce/biz-kimiz/

 

LGBTİ: Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans & İnterseks

Hakkında Burcu

Ayrıca Kontrol Et

gökkuşağı bayrağı

Osmanlı Hukukunda Livatanın Cezası

İslâm, sahih nikahla meşru cinsel ilişki dışındaki her türlü cinsel ilişkiyi –livata dahil– yasaklamış, bu …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.